زندگانی محمد ابن عبدالله قبل از نبوت

زمانیکه  محمد از مادرش امنه بنت وهب متولد شد او را  برای شیر دادن  کسی به نام حلیمه دادند . حلیمه او را گرفت و با شوهر خود به صحرا برد . محمد چند سالی در قبیله بنی سعد بن بکر پرورش یافت و خود گاهی اشاره داشت که من به لهجه ی بنی سعد صحبت می کنم این قوم در عرب به فصاحت و زیبایی سخن مشهور بود(1).  در شش سالگی مادرش را از دست داد و نزد پدر بزرگش عبدالمطلب زندگی کرد . هشت ساله بود که عبدالمطلب هم در گذشت و ابوطالب عموی محمد  او را پیش خود برد . ابوطالب فردی فقیر بود و نمی توانست امکانات رفاهی محمد را به راحتی فراهم کند این چنین بود محمد به شغل گوسفند چرانی رو اورد . سپس ابوطالب به وی پیشنهاد کرد که به کار در کاروان تجاری مشغول شود . ابوطالب به یکی از زنان قریش که دارای کاروان بود گفت که محمد به کار در کاروانش بگذارد (2)

1. طبقات ابن سعد جلد نخست برگ 100

2.طبقات ابن سعد جلد نخست برگ 140

First blog post

This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.